ZPĚT    na vystoupení při mši
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského,
Velkobailivik České republiky

Duchovní protektor: Jeho Blaženost Řehoř III.,
melchitský katolický patriarcha
                         

Velmistr: Jeho Excelence Don Carlos Gereda de Borbon,
Marquis de Almazan

PRŮBĚH INAUGURACE - některé části


Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk

       Jeho Excelence velkobailiv z pověření velmistra otevřel ceremonii oficiální investitury
       Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.
       Prosím všechny přítomné, aby povstali.
       Chev.Bluma: Ve jménu Boha, Panny Marie a svatého Lazara a z moci, jež mi byla svěřena, prohlašuji toto shromáždění za řádnou investituru podle ústavy Řádu.
       Chev.Němec: Prosím Jeho Eminenci otce kardinála o požehnání řádových insignií.
       o.kardinál doprovázen ministrantem s kropenkou přejde před zadní oltář
       Prosíme Tě, všemocný a věčný Bože, nechť toto znamení kříže + pomůže bratřím a sestrám, kteří budou dneska přijati do Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského v jejich víře. Nechť je posiluje v jejich práci pro lásku Boží, pro spásu duší i pro život pozemský. Tento rytířský osmihrotý kříž nechť je jim štítem i ochranou před jejich nepřáteli. Skrze Krista, našeho Pána.
----------------------
       Kříž rytířského řádu sv. Lazara vás také vyzývá, abyste se z vlastní vůle vzdali pomíjejících hodnot, setrvali v míru, utěšovali ty, kteří útěchu potřebují, bojovali za právo a spravedlnost. Žijte v dobré mysli a zbožnosti, uchovejte si čistotu srdce a mír v duších. Hroty tohoto kříže jsou podobny baštám pevnosti, které ukazují na všechny strany. Z této pevnosti ať brání vaši víru proti viditelnému i neviditelnému nepříteli. Osm hrotů kříže vám také připomíná osm rytířských ctností, kterými jsou: víra naděje, láska, milosrdenství, statečnost. Spravedlnost, moudrost, umírněnost Mějte je od této chvíle na paměti a uchovávejte je ve vašich srdcích.
       Chev.Bluma: Požádali jste o přijetí do našeho starobylého a ctihodného Řádu. Byl jsem ujištěn, že jste k tomu způsobilí, že znáte naše cíle a ideály a od nynějška jste schopni podle nich žít. Vyzývám vás je dodržet, jakož i zachovávat křesťanskou pokoru, poslušnost a milosrdenství. Přispějte svou prací i modlitbou ke zmírnění utrpení, pomáhejte všem potřebným a zastávejte se jednoty křesťanů.
       Chev. Němec: Prosím všechny přítomné, aby povstali a postulanty, aby zvedli pravici k přísaze. o.Vinš Abychom se přesvědčili o upřímnosti vašeho přání o přijetí do Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara, vyzývám vás, abyste slíbili na svou čest a svědomí, že budete věrně a oddaně sloužit svatolazarskému řádu, že budete žít v duchu rytířských zásad a ctností, dbát tradic Řádu a rozvíjet jeho dědictví. Slibte, že se budete řídit zákony Řádu, budete mu sloužit, dodržovat přikázání víry, spolupracovat na činech Řádu, ctít našeho duchovního protektora patriarchu Jeho Blaženost Řehoře III., mít v úctě velmistra Jeho Excelenci dona Carlose Geredu y Borbón, markýze z Almazánu a přispívat svým úsilím k činnosti Řádu. K tomu vám dopomáhej Bůh.
       Postulanti: Tak slibuji.
----------------------

      SLAVNOSTNÍ FANFÁRA
      Chev. Němec: Jeho Blaženost předá nyní Velkokříž řádu Jeho Eminenci Miloslavu kardinálu Vlkovi a svěří do jeho rukou duchovní správu české jurisdikce
       Patriarcha: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého, blahoslavené Panny Marie a svatého Lazara předávám Ti tento velkokříž Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Do Tvých rukou svěřuji českou jurisdikci. Veď ji po cestách pravosti, bohabojnosti a charity. Předá otci kardinálu insignie a obejme jej
----------------------
       Nosič meče přinese meč.
       Jeho císařská a královská Výsost, arcivévoda Andreas Salvador Habsburgsko- Lotrinský v zastoupení velmistra Řádu instaluje nového velkopřevora Velkobailiviku České republiky.
       Velmistr Vojenského a špitálního řádu jmenoval velkopřevorem Velkobailiviku České republiky hraběte Ludvíka Belcrediho.
       Spolubratře Ludvíku Belcredi, přijímáš toto břímě?
       Belcredi: Ano, přijímám
----------------------
       Chev. Bluma: Excelence, Ludvíku Belcredi. Byl jsi jmenován velkopřevorem české jurisdikce. Polož tedy svou pravou ruku na meč a prones přísahu.
       Chev. Belcredi: Já, Ludvík, Josef, Richard, Hugo, Karel Belcredi slavnostně slibuji před všemohoucím Bohem ctít, podporovat a dodržovat po všechny časy jeho svatá přikázání. Slibují ctít našeho duchovního protektora Jeho Blaženost Řehoře III., loajálně sloužit našemu velmistru Jeho Excelenci donu Carlosu Geredovi y Borbón, markýzi z Almazánu, dodržovat Ústavu a všechny řádové předpisy. K tomu mi dopomáhej Bůh.
       o.kardinál: Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi vybral svého služebníka Ludvíka Belcrediho, aby Ti sloužil jako velkopřevor českého velkobailiviku Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Dej mu trpělivost a sílu, aby mohl dobře vykonávat svůj úřad. Sešli Ducha svatého, aby mu dal moudrost, rozvážnost a prozíravost. Pomáhej mu při nelehké službě v čele velkobailiviku. Skrze Krista Pána, jenž s Tebou žije a kraluje na věky věků. Patriarch Požehnej Tě všemohoucí Bůh Otec, syn a Duch svatý.
       Chev. Němec: Jeho císařská a královská Výsost, arcivévoda Andreas Salvador Habsburgsko- Lotrinský v zastoupení velmistra Řádu instaluje nového velkobailiva Velkobailiviku České republiky.
       Chev. Bluma Velmistr Vojenského a špitálního řádu jmenoval novým velkobailivem Velkobailiviku České republiky Davida Miřejovského.
       Spolubratře Davide Miřejovský, přijímáš toto břímě?
       Chev. Miřejovský: Ano, přijímám
       Excelence, Davide Miřejovský. Byl jsi jmenován velkobailivem české jurisdikce. Polož tedy svou pravou ruku na meč a prones přísahu.
       Chev. Miřejovský.: Já, David Miřejovský slavnostně slibuji před všemohoucím Bohem ctít, podporovat a dodržovat po všechny časy jeho svatá přikázání. Slibují ctít našeho duchovního protektora Jeho Blaženost Řehoře III., loajálně sloužit našemu velmistru Jeho Excelenci donu Carlosu Geredovi y Borbón, markýzi z Almazánu, dodržovat Ústavu a všechny řádové předpisy. K tomu mi dopomáhej Bůh.
----------------------
       Chev.Němec: Vaše Excelence, mám tu čest Vám představit duchovního Jana Kunerta k přijetí za kaplana našeho řádu
       Chev.Miřejovský: Ve jménu Boha, Panny Marie a svatého Lazara, přijmi tento kříž, symbol milosrdenství. Je symbolem našeho Řádu, víry, naděje a lásky, z nichž nejvýznamnější je láska.
       Chev. Belcred:i Přijmi tuto mozetu našeho Řádu, symbol bratrství.
       Duchovní poklekne před o.kardinálem, který mu žehná položením rukou na hlavu
       o.kardinál: Přinášej evangelium, lásku a odpuštění všem trpícím a umírajícím, o něž pečuje Řád svatého Lazara. K tomu Ti dopomáhej + Bůh Otec, Syn i Duch svatý.
----------------------
  ----------------------
       Chev. Němec: Povstaňte a vyslechněte hymnu Řádu
       Sbor:
             We raise our shield, the Cross of the Christ, and act to meet its call.
             Saint Lazaru sis raised from the dead by our load Jesus Christ.
             We pray fro Guyance here on earth, to share in his new life.
             Zvedejme štít náš, Kristův štít, dle výzvy Tvé Pane.
             Žijme a následujme již příklad lásky dané. Svatý Lazare z mrtvých vstals, ty silou Kristovou.
             K modlitbě jsi nás vzýval, jíti cestou novou.


     
      Chev. Bluma: Poděkoval za účast
      Otec Patriarcha udělil požehnání v aramejštině, jazyce, jímž hovořil náš Pán, Ježíš Kristus
           
           
  ZPĚT    na vystoupení při mši