ZPĚT

Průvodní slovní doprovod na adventním koncertě v Karlíně 2014
NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE …
úterý 9. prosince 2014

(Sestavil Milan Špale)

          1. ÚVOD a ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII

    Čím jsou pro nás Vánoce? Bezesporu nejkrásnějšími svátky v roce, připomínajícími zrození Ježíše Krista. Každý z nás má ovšem s tím vším spojené určité rituály. Někdo vítá možnost obdarovat své bližní dárky přinášejícími radost, jiní se těší na bohatě prostřené stoly, další si vychutnávají klid a pohodu uprostřed nejbližších, mnozí na sebe nechávají působit nádhernou atmosféru plnou magických světel i vánoční hudby, prosycenou neodolatelnými vůněmi jehličí, svíček či ořechového pečiva.
    Vánoční svátky jsou však teprve před námi. Křesťané si během období, jež je předchází, připomínají především důležitou událost v Nazaretu. Bůh poslal do tohoto města anděla Gabriela k panně jménem Maria. Byla zasnoubena s Josefem, mužem z rodiny krále Davida. Gabriel přišel k Marii a řekl: Raduj se, Bůh tě vyvolil. Sestoupí na tebe Duch svatý. Dostaneš dítě, porodíš syna. Dáš mu jméno Ježíš. Bude velký a bude se nazývat Syn Nejvyššího.
    Poslední týdny před Vánoci jsou zvány Adventem, na  znamení očekávání příchodu Spasitele. Toto období známé spíše hektičností svátečních příprav, nákupů a společenských setkávání, má být přitom naplněno především střídmostí a klidným rozjímáním o duchovním rozměru Vánočních svátků. Proto se dnes na chvíli zastavme a poslouchejme.
    Přestože pro každého z nás má slovo Vánoce trochu jiný zvuk, můžeme to, co přináší adventní čas, vyjádřit jedním slovem. Tím slovem je Naděje. Také o ní vám dnes chceme zpívat.
----------------------------
          2. NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

   Po Adventu přichází čas vytoužených Vánoc. Nejen křesťané, ale další stamiliony lidí na celém světě si připomínají, co se tenkrát stalo o Svaté noci v Betlémě. Sem se vydali Josef s Marií, podle nařízení císaře Augusta, aby se každý dal zapsat ve městě, odkud pocházel jeho rod. Když konečně dorazili do Betléma, nikde nenašli místo k přespání, protože lidí, kteří se zde také chtěli zapsat, bylo mnoho. Jediné místo, které zbývalo, byla stáj. Té noci se Marii narodilo dítě. Byl to syn. Zabalila ho do plenek a položila ho do jeslí.
   Narození Ježíše vnímají křesťané jako příchod Spasitele. Tuto významnou událost pak slaví národy rozličným způsobem. Některé spíše vesele, jiné kladou důraz na rodinnou pospolitost u vánočního stromečku, který se postupně stal jedním ze symbolů Vánoc. Společným znakem pak bývá to, že o těchto svátcích více myslíme na své bližní a vzpomínáme i na ty, kteří už s námi k požehnané sváteční krmi zasednout nemohou.
   Právě to, jak oslavují narození Ježíše různé národy, zaznívá i v našich vánočních zpěvech. I přes rozličné jazyky i doby svého vzniku vyjadřují něco společného. Je to pocit, který se nás zmocňuje vždy o štědrovečerní noci, pocit Pokory, ale i Vznešenosti.

----------------------------
          3. OSLAVENÍ a PODĚKOVÁNÍ

    Narozením Ježíše Krista však události, které si připomínáme o Vánocích, ještě nekončí. Když se totiž Ježíš narodil, objevila se na nebi nová hvězda, veliká a jasná. Někteří mudrcové dospěli k přesvědčení, že se narodil Mesiáš, na kterého lidé tak dlouho čekají. A tak se vydali za touto hvězdou na cestu, aby se mu poklonili a předali mu dary, jaké patří králi.
    Oslnivá záře a zpěv andělů přilákaly i pastýře, kteří na kopcích kolem Betléma hlídali svá stáda. Všichni spěchali do města, kde našli Marii a Josefa a nově narozené dítě, které leželo v jeslích. I oni pochopili, že před nimi leží Boží syn, a cítili nezměrnou radost.
    A právě tuto Radost, která je převažujícím pocitem tohoto období a je i součástí názvu našeho pěveckého sboru, bychom Vám dnes chtěli našim zpěvem předat. Zároveň bychom chtěli Vám všem popřát krásné a požehnané Vánoční svátky, i hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do Nového roku.