Návrat  ZPĚT

Pravidla činnosti sboru GAUDIUM PRAHA

1.      Cíle a principy sboru

Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA si klade za cíl usilovat o dosažení co nejvyšší umělecké úrovně svého projevu. Své výsledky prezentuje na veřejnosti. Pravidelně koncertuje, a to na akcích v režii vlastní, nebo jiných organizací. Organizuje koncertní zájezdy do různých míst v ČR i do zahraničí, zejména jako výměnné akce s jinými sbory, které při této příležitosti hostí v Praze. Nahrává na zvukové a jiné nosiče, účastní se v rámci možností domácích i mezinárodních přehlídek a soutěží, pořádá další kulturní a společenské akce. Zřizovatelem sboru je občanské sdružení Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA.

Základními principy práce ve sboru GAUDIUM PRAHA jsou dobrovolná spolupráce na činnosti sboru a trvalá snaha o zvyšování vlastních individuálních schopností i úrovně sboru jako celku. V době konání sborových akcí rovněž uvědomělá kázeň a podřízení svého jednání zájmům sboru. Osobní účast na materiální podpoře sboru.

2.      Členství ve sboru

Řádným členem/členkou sboru GAUDIUM PRAHA může být ten/ta, kdo souhlasí s jeho cíli a principy, aktivně ve sboru zpívá a plní všechny členské povinnosti (viz dále).

Členství vzniká přijetím do sboru, a to rozhodnutím sbormistrů buď na základě konkurzu či vlastní iniciativy uchazeče. Každý zájemce je po informativním pěveckém přezkoušení (pokud není sbormistrům znám např. z předcházející pěvecké činnosti) zařazen do příslušné hlasové skupiny a zúčastňuje se všech zkoušek. Jsou mu zapůjčeny potřebné notové materiály. Jeho začlenění do sboru sleduje vedoucí hlasové skupiny (chorovod). Před přijetím za řádného člena/členku sboru, který/která může vystupovat na koncertech, musí prokázat znalost příslušného repertoáru a schopnost jeho interpretace.

Mezi povinnosti řádných členů patří zúčastňovat se podle možností pravidelných i mimořádných zkoušek a soustředění (případnou neúčast řádně a včas omluvit), přicházet na akce sboru včas a plně připraven (včetně případného stažení resp. i vytištění nových not a individuálního nácviku podle not uložených pro tento účel ve sborovém archivu na webu), dodržovat kázeň a soustředěnost, dbát pokynů a rad sbormistrů a chorovodů. Pokud jsou vyhlášeny termíny pro individuální hlasovou výchovu, přihlásit se na ni alespoň 1x do roka. Pečovat o zapůjčený materiál, opatřit si předepsané sborové oblečení a jiný materiál (např. desky na noty) a udržovat je v bezvadném stavu.

Řádným členem/členkou sboru přestává být ten, kdo tuto skutečnost řádně oznámí sbormistrům a zároveň vrátí zapůjčený materiál (noty, součásti kostýmů apod.)

Mimořádným členem/členkou sboru GAUDIUM PRAHA může být ten, kdo souhlasí s jeho cíli a principy, aktivně ve sboru sice nezpívá, ale přispívá k plnění jeho uměleckých i společenských úkolů.

3.      Řízení sboru

Uměleckou činnost sboru a jeho rozvoj řídí sbormistři, kteří mají v těchto otázkách rozhodující slovo. Určují dlouhodobou dramaturgii sboru i repertoár jednotlivých koncertů a zájezdů. Rozhodují o přijímání nových členů, na základě návrhů chorovodů určují obsazení hlasových skupin na koncertech i zájezdech. Jmenují vedoucí hlasových skupin (chorovody) a jejich zástupce s přihlédnutím k návrhům vzešlým z těchto skupin. Průběžně informují členy sboru o plánu nácviku a náplni zkoušek.

Chorovodi stojí v čele hlasové skupiny a pomáhají v ní realizovat pokyny sbormistrů. Individuálně nebo prostřednictvím dobrovolných společných korepeticí pomáhají členům své skupiny v jejich uměleckém růstu.  Kontrolují u každého člena své skupiny znalost repertoáru i plnění dalších povinností, sledují začleňování nováčků.

Za organizační a hospodářskou činnost sboru odpovídá výbor zřizujícího občanského sdružení, volený shromážděním jeho členů. Členy tohoto výboru jsou i sbormistři.

4.    Organizace umělecké činnosti

Činnost sboru při přípravě a průběhu vystoupení řídí sbormistři, kteří při realizaci větších událostí (koncerty, zájezdy, přijetí hostujících sborů atd.) spolupracují s členy sboru zodpovědnými za tyto akce.

Příprava sboru je realizována na pravidelných i mimořádných zkouškách, společných i individuálních korepeticích a soustředěních. Sbormistři se podle možností snaží kromě nácviku repertoáru i hlasové techniky začlenit i prvky rozvíjející individuální interpretační jistotu členů sboru (různé formy přezkoušení, jiné rozsazení apod.).

5.   Ostatní ustanovení

Sbor GAUDIUM PRAHA, který vznikl jako volné pokračování činnosti DPS RADOST PRAHA, se i nadále považuje za člena této velké rodiny sborů (DPS RADOST PRAHA, PUERI GAUDENTES i jejich přípravná oddělení) a spolupracuje s nimi.

 

Každý člen sboru GAUDIUM PRAHA má možnost z vážných zdravotních, pracovních, rodinných i jiných příčin přerušit svou aktivní činnost na určitou dobu, a poté ji znovu obnovit (se snahou se co nejdříve doučit chybějící části repertoáru).

 

Při přijetí hostujících těles členové sboru přispívají podle svých sil a možností (zejména při jejich ubytování v rodinách) jako součást celku, bez ohledu na to, zda se sami zúčastnili reciproční akce, při níž byl sbor GAUDIUM PRAHA hostem.

 

Aby mohly být případné dotace od Sokola používány pro celý sbor bez ohledu na to, kdo je a není členem této organizace, budou nečlenové Sokola platit roční příspěvek sboru vyšší o částku, která odpovídá ročnímu příspěvku členů Sokola.

 

Schváleno na schůzi členů sboru GAUDIUM PRAHA